Akademija likovnih umjetnosti

Javni oglas za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti

Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti

Obala Maka dizdara 71.000 Sarajevo website: www.alu.unsa.ba

T:+387(0)33 210 369 F:+387(0)33 210 530

 

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12. stav (2) i 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 19/21 i 10/22), čl. 12. stav (3) i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine), Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu (broj:02-04-16944-24/22 od 21.04.2022.godine) i Odluke o potrebi zapošljavanja i prijema radnika u radni odnos broj 03-621/22. godine od 17.11.2022.g. Univerzitet u Sarajevu- Akademija likovnih umjetnosti , raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Naziv radnog mjesta:

Šef službe za opće poslove i tehničke poslovejedan izvršilac, na neodređeno vrijeme - uz probni rad od 3 mjeseca