Šumarski fakultet

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme | Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – ŠUMARSKI FAKULTET
Zagrebačka br.20, 71 000 Sarajevo
https://sfsa.unsa.ba

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br. 26/16, 89/18,44/22), čl. 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 19/21 i 10/22), čl. 12. i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu-Šumarskom fakultetu broj: 02-17-7-1/22 od 14.07.2022. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-27760-16/23 od 15.06.2023. godine, Odluke Sindikata Univerziteta u Sarajevu broj: 08/22-3 od 31.11.2022. godine, Univerzitet u Sarajevu–Šumarski fakultet raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
NA NEODREĐENO VRIJEME

ZA RADNO MJESTO:

  1. Šef podorganizacione jedinice „Nastavni objekti“, jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme