Farmaceutski fakultet

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18, 44/22), Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-28548-19/22 od 21.07. 2022. godine, člana: 12. i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-28548-19/22 od 21. 07. 2022. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-5477-2/22 od 22.04.2022. godine i Odluke Dekana Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, broj: 0101-6348-1/22 od 28.11.2022. godine, a u skladu sa članom 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, broj: 19/21 i 10/22), raspisuje se

  JAVNI OGLAS

  za prijem radnika u radni odnos

 

1. LABORANT NA PREDMETIMA ANALITIČKA HEMIJA I I ANALITIČKA HEMIJA II -1 izvršilacsa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme;