Radionice u okviru projekta ECOBIAS

ECOBIAS
Datum događaja
22
Sep
Mjesto događaja
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 33-35, Sarajevo

Radionice u okviru projekta „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ (ECOBIAS) će biti održane od 22. do 24. 09. 2020. godine u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a na istima će učestvovati predstavnici 11 univerziteta u konzorciju.

Predstavljanje projekta javnosti će se održati 22. 09. 2020. godine (utorak) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Ul. Zmaja od Bosne 33-35 (niska zgrada) u 10:00 sati, kada su predviđene izjave i obraćanje medijima.


VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

Opis projekta
Projekat ECOBIAS („Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“) ima za cilj da razvije i unaprijedi znanje, vještine, tehničke resurse institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni slatkovodnih resursa u skladu sa nacionalnom i EU politikom. 
Projekat koordinira Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a konzorcij projekta čini ukupno 11 univerziteta iz pet zemalja. U ovom pozivu su univerziteti iz Srbije prvi put aplicirali kao programski univerziteti (Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu), sa univerzitetima iz Hrvatske (Sveučilište u Zagrebu) i Njemačke (Universität  Duisburg-Essen), a sa partnerskim univerzitetima iz Bosne i Hercegovine (Sveučilište u Mostaru, Internacionalni univerzitet Travnik, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Banjoj Luci) i partnerom iz Crne Gore Univerzitetom Donja Gorica.

Ciljevi projekta:

  • Razvoj i implementacija naprednog master-kurikuluma u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni akvatičnih ekosistema (EMAB) na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa bolonjskim i nacionalnim standardima za akreditaciju;
  • Razvoj i implementacija kurseva cjeloživotnog učenja za sektor monitoringa okoliša u skladu sa EU Okvirnom direktivom o vodama na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;
  • Opremanje sedam laboratorija za ekološki monitoring i biološku procjenu slatkovodnih ekosistema (EMAB) u institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;
  • Razvoj regionalne akademske ECOBIAS mreže radi organizacije i promocije regionalne saradnje u oblasti ekološkog monitoringa i biološke procjene akvatičnih ekosistema.

Aktivnosti u okviru pripreme radnog paketa pružaju detaljnu komparativnu analizu znanja, vještina, prakse u oblasti ekološkog monitoringa i biološke procjene akvatičnih ekosistema u programskim i partnerskim zemljama. Rezultat analiza će pokazati koja polja u okviru EMAB-a trebaju osnaživanje, modernizaciju ili razvoj. Analize potreba tržišta rada za stručnjacima u oblasti EMAB-a bit će izvedene radi procjene optimalnog broja studenata za svaku instituciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Na kraju, analiza kurikuluma I i II ciklusa studija koji su povezani sa EMAB-om u programskim i partnerskim zemljama će dati osnovu za dizajn kurseva i silabusa za ECOBIAS. Univerzitet u Sarajevu će kroz projekat razviti nove master-programe iz oblasti ekološkog monitoringa akvatičnih ekosistema.  

Oficijelna veb-stranica: www.ecobiaserasmus.com

Facebook-stranica: https://www.facebook.com/EcobiasErasmus/

Instagram: https://www.instagram.com/ecobiaserasmus/

Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Finansijer: Erasmus+ (Capacity building) 

Vrijeme trajanja projekta: 15. 01. 2020–14. 04. 2023. godine

Budžet: 953,004.00 €

Dodatak