Propis

Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 51. redovnoj sjednici održanoj 27. 10. 2022. godine donio Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija, broj: 01-16-73-1/22.

Pravilnikom o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija uređuje se postupak, kriteriji i organi za provođenje postupka priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Sarajevu i fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu u svrhu pristupa obrazovanju (akademsko priznavanje) ili zapošljavanju (stručno priznavanje), te druga relevantna pitanja u vezi sa priznavanjem inostranih visokoškolskih kvalifikacija.