Propis

Pravilnik o materijalnom poslovanju Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 24. sjednici održanoj 12. 04. 2016. godine donio Odluku broj: 02-2965/16 kojom se usvaja Pravilnik o materijalnom poslovanju Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o materijalnom poslovanju Univerziteta u Sarajevu uređuje se organizacija, postupak i načini obavljanja materijalnog poslovanja u rektoratu/ organizacionoj jedinici Univerzitetu u Sarajevu.