Predstavljanje Veterinarskog fakulteta UNSA na MEATCON2021 naučnom skupu

Predstavljanje Veterinarskog fakulteta UNSA na MEATCON2021 naučnom skupu

Osoblje Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je po pozivu organizatora aktivno učesvovalo na 61. Međunarodnoj konferenciji mesne industrije (MEATCON2021) u organizaciji Instituta za higijenu i tehnologiju mesa Beograd http://meatcon.rs/

Skup je održan od 26. do 29. septembra 2021. na Zlatiboru (Srbija). Prezentirana su 4 rada, od kojih je jedno bilo oralno izlaganje po pozivu na temu „Doprinos veterinarske profesije odgovoru na COVID-19 pandemiju kroz iskustvo Veterinarskog fakulteta Sarajevo“.

Učešće na skupu je bilo višestruko korisno radi obnavljanja ranijih kontakata i uspostavljanja novih sa širom naučnom zajednicom i partnerskim institucijama u regionu i šire. Predstavljeni radovi, proistekli iz bogatog portfolija naučnoistraživačkih projekata Fakulteta u prethodnom periodu, imali su značajnu pažnju učesnika, dok je pomenutoj oralnoj prezentaciji dodjeljeno priznanje za najbolju oralnu prezentaciju na Konferenciji.