Univerzitet u Sarajevu

Konkurs za prijem studenata u studentske domove (JU “Studentski centar” Sarajevo) u akademskoj 2024./2025. godini na smještaj i ishranu

Na osnovu člana 23. Pravila JU “Studentski centar” Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za  nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo na tekst Konkursa za prijem studenata u studentske domove (JU “Studentski centar” Sarajevo) u akademskoj 2024./2025. godini na smještaj i ishranu broj: 27/03-34-29573-1/24 od 27.05.2024. godine, Upravni odbor JU “Studentski centar” Sarajevo,

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za prijem studenata u studentske domove (JU “Studentski centar” Sarajevo) u akademskoj  2024./2025. godini na smještaj i ishranu

 

I

JU “Studentski centar” Sarajevo će u akademskoj 2024./2025. godini primiti 1.300 studenata Univerziteta u Sarajevu u studentske domove na smještaj i ishranu.

Pravo na prijem u Studentske domove u Sarajevu imaju svi redovni studenti na univerzitetima čije  je mjesto prebivališta izvan Kantona Sarajevo, a imaju obezbjeđenu subvenciju od Kantona, Općine, Federacije, Distrikta ili neke druge državne jedinice.

 JU “Studentski centar” Sarajevo će u akademskoj 2024./2025. godini omogućiti smještaj i ishranu studentima po principu samofinansiranja, po punoj cijeni smještaja.