Mašinski fakultet

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme | Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU –
MAŠINSKI FAKULTET
Vilsonovo šetalište 9, 71 000 Sarajevo
website: www.mef.unsa.ba
T:+387(0)33 729 800 F:+387(0)33 653 055

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/22), člana 20a. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/16, 89/18 i 44/22), Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 19/21 i 10/22), Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-04-34577-4/23 od 03.08.2023.godine) i Odlukom o potrebi zapošljavanja i prijema radnika u radni odnos broj: 06-VL-2909/23 od 16.10.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu-Mašinski fakultet raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:

  • Viši referent - kotlovničar, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.