Pravni fakultet

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos| Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet

Pravni fakultet

Na osnovu člana 20a Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/16, 89/18, 44/22 ), člana 3 u vezi sa članovima 6 i 7Uredbe o postupku prijema u radni odnos javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br. 19/21,10/22 i 28/23), člana 15  Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2-4-1/24 od 30.01.2024. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-20026-59/24 od 04.04.2024. godine, Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u radni odnos

 

Podaci o poslodavcu:

Naziv: Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet

Sjedište: Obala Kulina bana 7,71000 Sarajevo

www.pfsa.unsa.ba

 

Nazivi radnih mjesta:

  1. Viši referent - radnik obezbjeđenja

1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

  1. Referent – domar

1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

  1. Pomoćni radnik na održavanju higijene objekta i opreme

3 izvršioca, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme