Elektrotehnički fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakon o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-102/22 od 10.01.2022. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1-37/22 od 26.01.2022. godine), Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta, raspisuje

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

 

1.             ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1.         u naučnonastavno zvanje asistentza naučnu oblast "Automatika i elektronika", u radni odnos sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac.