Propis

Prečišćeni tekst Poslovnika o načinu dodjele počasnog zvanja profesora emeritusa

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 37. sjednici održanoj 29. 02. 2012. godine donio Prečišćeni tekst Poslovnika o načinu dodjele počasnog zvanja profesora emeritusa, broj: 01-38-2101/12.