Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije Naide Sahadžić, MA

Fakultet za upravu

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA UPRAVU

----pridružena članica----
 


O B J A V LJ U J E


da ćeNaida Sahadžić MA, magistar prava, dana 18.06.2024. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

„Profesionalni integritet upravnih službenika u policijskim strukturama

Bosne i Hercegovine“,

 

pred Komisijom u sastavu:

 

  • Prof.dr. Amel Delić, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Upravno-pravna“ -  predsjednik;
  • Prof.dr. Fuad Purišević, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Upravno pravo i uprava“ – mentor/član;
  • Prof.dr. Ermin Kuka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Državno-pravna“ - član.

 

Javna odbrana doktorske disertacije održat će se na Fakultetu za upravu u Sarajevu, sa početkom u 11:00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta, svakim radnim danom u periodu od 10:00 do 15:00 sati.