Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Enesa Dedića

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU  - PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Enes Dedić, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom:

"Profesionalni razvoj nastavnika i cjeloživotno učenje ".

 

Prezentacija će se održati 20. jula 2022. godine (srijeda) u 11,00 sati putem platforme Office 365.