Prof. dr. Senka Barudanović uspješno privela kraju pregovore zemalja UN Konvencije o biološkoj raznolikosti na SBSTTA 26

Prof. dr. Senka Barudanović uspješno privela kraju pregovore zemalja UN Konvencije o biološkoj raznolikosti na SBSTTA 26

U Najrobiju (Kenija) gdje se nalazi glavno sjedište Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) u periodu od 13. do 18. maja održan je 26. sastanak Savjetodavnog naučno-tehničkog tijela Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD SBSTTA 26).

Delegaciju Bosne i Hercegovine u Najrobiju čine prof. dr. Senka Barudanović redovni profesor Univerziteta u Sarajevu i Adla Kahrić MA asistent Nacionalne fokalne tačke (NFP) za UN Konvenciju o biološkoj raznolikosti u Bosni i Hercegovini.

Na 15. Konferenciji zemalja članica UN Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP 15) usvojen je ambiciozan Kunming-Montreal Globalni okvir za biodiverzitet (KM GBF) koji obuhvata 4 dugoročna cilja (do 2050) i 23 globalna cilja (do 2030).

U vezi sa zahtjevnim ciljevima ambicioznog Kunming-Montreal Globalnog okvira za biodiverzitet SBSTTA 26 je usvojila nacrte COP odluka za (1) Okvir za monitoring (2) Naučne i tehničke potrebe za implementaciju KMGBF-a (3) Skeniranje trendova sintetske biologije (4) Procjenu rizika od proizvedenih genskih drajvova (5) Identifikaciju laboratorijski modifikovanih organizama (6) Dalji rad na uspostavi ekološki i biološki značajnih morskih područja (7) Očuvanje i održivu upotrebu morskog i obalnog biodiverziteta i (8) Globalni akcioni plan za biodiverzitet i zdravlje.

U pregovorima je učestvovalo više od 1400 registrovanih delegata je koji su na osnovu pripremljenih dokumenata i izvještaja usaglašavali stavove o naučnoj i tehničkoj strani odluka koje će po navedenim pitanjima biti donesene na COP 16 (Cali Colombia oktobar 2024). Univerzitet u Sarajevu je ponosan na svoj doprinos ovim međunarodnim naporima.

Prof. dr. Senka Barudanović je kao prepoznati regionalni predstavnik već duži niz godina član SBSTTA Biroa ispred regiona Centralne i istočne Evrope. U oktobru 2023. prof. Barudanović je po drugi put izabrana za predsjedavajuću SBSTTA konferencije. U sklopu mandata predsjedavanja SBSTTA 26 konferencijom, prof. Barudanović je zajedno sa SBSTTA Biroom i Sekretarijatom Konvencije intenzivno radila na pripremi efikasne organizacije rada i uspjeha pregovora po zadatim tačkama dnevnog reda. Taj rad je rezultirao usvajanjem usaglašenih dokumenata i usvajanjem finalnog izvještaja sa SBSTTA 26.

Treba naglasiti da je SBSTTA 26 po svom obimu i ambicioznim ciljevima postavljenim od strane zemalja Konvencije predstavljala najzahtjevniji sastanak ovog tijela do sada. Nakon završetka SBSTTA 26 u UN kampusu u Najrobiju je počeo Četvrti sastanak Tijela za implementaciju Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD SBI 4) koji traje do 29. maja 2024. godine. Dio odluka SBSTTA 26 je direktno upućen na tekući sastanak Tijela za implementaciju.

Kratki dnevni izvještaji o događanjima na pomenutim konferencijama su dostupni na link. Službene informacije sa svim usvojenim dokumentima na navedenom sastanku se mogu naći na stranici UN Konvencije o biološkoj raznolikosti link.

Univerzitet u Sarajevu ponosno ističe doprinos svojih članova, kao što je prof. dr. Senka Barudanović, u ovim značajnim međunarodnim inicijativama. Prof. Barudanović je redovni profesor Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za biologiju, smjer Ekologija.

Također je i koordinator projekta Procjene stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH. Projekat i dokument Procjene stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima su od esencijalne važnosti za Bosnu i Hercegovinu,  jer predstavljaju značajan korak prema održivom upravljanju prirodom. Projekat je realizovan u partnerstvu Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT), kao ključne kontakt tačke za biodiverzitet u BiH i Univerziteta u Sarajevu, uz učešće više od 100 naučnih radnika i praktičara iz cijele Bosne i Hercegovine. U ulozi interesnih strana, u realizaciji i praćenju projekta su uzele učešće brojne relevantne institucije, nevladine organizacije i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Ključni rezultati projekta su posvećeni procesu donošenja odluka za održivi razvoj i kvalitet življenja u Bosni i Hercegovini, uz očuvanje prirode i održivu upotrebu prirodnih resursa.

Projekat je pripremio dokument Procjene i njen Sažetak za donosioce odluka (dostupni na linku). Također je rađeno na izgradnji  kapaciteta, kako u naučnoj zajednici kroz postizanje značajne reference za članove multidisciplinarnog autorskog tima, tako i u zajednici donosilaca odluka kroz povećanje svijesti o značaju održivog korištenja prirode. Priprema Procjene je predstavljala kvalitativno nov proces u Bosni i Hercegovini, a to je razvoj  klime naučno-političkog dijaloga  konsultativnog donošenja informisanih odluka o prirodi.

 

Fotografije: https://enb.iisd.org/cbd-subsidiary-body-scientific-technical-technological-advice-sbstta26-sbi4

Prof. dr. Senka Barudanović uspješno privela kraju pregovore zemalja UN Konvencije o biološkoj raznolikosti na SBSTTA 26
Prof. dr. Senka Barudanović uspješno privela kraju pregovore zemalja UN Konvencije o biološkoj raznolikosti na SBSTTA 26
Prof. dr. Senka Barudanović uspješno privela kraju pregovore zemalja UN Konvencije o biološkoj raznolikosti na SBSTTA 26
Prof. dr. Senka Barudanović uspješno privela kraju pregovore zemalja UN Konvencije o biološkoj raznolikosti na SBSTTA 26
Prof. dr. Senka Barudanović uspješno privela kraju pregovore zemalja UN Konvencije o biološkoj raznolikosti na SBSTTA 26
Prof. dr. Senka Barudanović uspješno privela kraju pregovore zemalja UN Konvencije o biološkoj raznolikosti na SBSTTA 26