Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Mirele Džehverović

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITETUSARAJEVU-

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

 

OBJAVLJUJE

 

 

Korigovana radna verzija doktorske disertacije pod naslovom: „Genetička diferencijacija između srednjovjekovne i recentne humane populacije u BiH“, kandidatkinje Mirele Džehverović, Mr biologije – genetike, studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, i OCJENA KorigovanE radne verzije projekta doktorske disertacije,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. Akademik Rifat Hadžiselimović, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, naučni savjetnik Univerziteta u Sarajevu - Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, uže naučne oblasti „Evolucija“, „Antropologija“ i „Genetika“, predsjednik
  2. Dr. Jasmina Čakar,vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uža naučna oblast „Biotehnologija“, i naučna savjetnica Univerziteta u Sarajevu - Instituta za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju, uža naučna oblast „Molekularna biologija“, mentor
  3. Dr. Naris Pojskić, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija, uža naučna oblast: „Laboratorijske eksperimentalne tehnologije“ i naučni savjetnik Univerziteta u Sarajevu - Instituta za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju, uže naučne oblasti: „Genetika“ „Molekularna biologija“, mentor
  4. Dr. Kasim Bajrović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uža naučna oblast „Genetika i biotehnologija“, naučni savjetnik Univerziteta u Sarajevu - Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, uže naučne oblasti „Molekularna biologija“ i „Genetičko inženjerstvo i biotehnologija“, član
  5. Dr. Izet Eminović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti „Biomedicina“ i „Genetika“, član,  

 

stavljaju se javnosti na uvid

 

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 26.09.2022. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.