Fakultet zdravstvenih studija

Javni oglas za prijem pripravnika | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16,89/18), člana 3. u vezi sa članovima 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21, 10/22), člana 13. i 33. Jedinstvenog pravilnika o radu UNSA, broj: 02-89/19 od 19.09.2019., i Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-11978-47/22 od 24.03.2022., Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika

  1. Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom - Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo ili odgovarajuća studijska grupa – VSS/240 ECTS

- 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u periodu trajanja pripravničkog staža od 1 godine (12 mjeseci)