Propis

Odluka o dopuni Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 26. sjednici održanoj 14. 06. 2016. godine, razmatrajući Inicijativu Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3582-1/17 od 26. 05. 2016. godine, donio Odluku o izmjeni i dopuni člana 37. Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama Univerziteta u Sarajevu (broj Odluke: 02-4109/16)