Propis

Odluka Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu

Na prijedlog Senata Univerziteta u Sarajevu Vlada Kantona Sarajevo, na 20. sjednici održanoj 11. 06. 2009. godine, donijela je Odluku o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (broj: 02-05-19288-9/09 od 11. 06. 2009. godine) 

U prilogu se nalaze i odluke o izmjenama i dopunama navedene Odluke.