Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. iur Vesne Lazić

Pravni fakultet

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

UNIVERZITET U SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

III CIKLUS STUDIJA

 

 

Sarajevo 28.09.2022. godine

 

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

Mr. iur. Vesna Lazićstudentica III ciklusa - doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom  

“Naknada nematerijalne štete iz osnova osiguranja od autoodgovornosti”

 

Odbrana će se održati u srijedu, 05.10.2022. godine sa početkom u 16:00 sati

                 u sali za sjednice Pravnog fakulteta, II sprat lijevo

 

 

                                                          Služba II i III ciklusa studija