Obavještenje o korigiranoj radnoj verziji doktorske disertacije kandidatkinje mr. Meleke Asotić

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

o korigiranoj radnoj  verziji doktorske disertacije

kandidatkinje mr. Meleke Asotić

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet  obavještava da se Izvještaj Komisije o ocjeni radne verzije doktorske disertacije  i korigirana radna verzija doktorske disertacije   stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: mr. Meleka Asotić

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: /

Naziv doktorske disertacije:Efekat akademske uključenosti roditelja na zavisnost porodičnog socioekonomskog statusa i akademskog postignuća srednjoškolaca

Sastav Komisije Univerziteta:

  1. Prof. dr. Irma Čehić, predsjednik
  2. Prof. dr. Daniel Maleč, mentor i član
  3. Prof. dr. Haris Memišević, član

 

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Korigirana radna verzija doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Univerziteta u Sarajevu - Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.