Istraživanje i saradnja

Prijava na međunarodne obrazovne programe

Univerzitet u Sarajevu ima mogućnost da učestvuje u raznim međunarodnim obrazovnim programima na način da priprema projektne prijave kao koordinator projekta ili partner u konzorciju. U cilju uspješne prijave, Služba za međunarodnu saradnju je izvršila potrebne registracije našeg Univerziteta kako bi bio prepoznatljiv u bazama podataka raznih međunarodnih programa. 

Univerzitet u Sarajevu se uvijek pojavljuje kao jedno „tijelo“ u ovim programima (bez obzira da li se prijavljuje fakultet, akademija, centar, institut). Iako se mnogi projekti implementiraju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, prilikom prijavljivanja na ove pozive prijava se popunjava ispred Univerziteta koji ima svoje učesničke identifikacijske informacije:

  • Naziv na lokalnom jeziku: Univerzitet u Sarajevu
  • Naziv na engleskom jeziku: University of Sarajevo
  • Tačna skraćenica: UNSA
  • Vrsta institucije: Higher education institution - public university
  • ID: 4200494560007
  • VAT: 200494560007
  • PIC: 995549995
  • ERASMUS code: SARAJEVO
  • OID: E10186799

Napomena: samo ovi podaci mogu da se koriste prilikom prijavljivanja na projektne prijave. Korištenjem bilo kakvih drugih kodova, oznaka ili brojeva vas može dovesti do diskvalifikacije jer svi fakulteti, akademije, centri i instituti Univerziteta u Sarajevu mogu biti prepoznati u bazama samo pod ovim identifikacijskim informacijama.

S obzirom da postoji procedura pripremanja dokumenata, kao i potpisivanja od strane rektora, Služba za međunarodnu saradnju je pripremila vodič za pripremanje dokumentacije sa svim potrebnim sadržajima, listom projekata te procedurom upućivanja na potpis rektoru.