Istraživanje i saradnja

Horizon 2020

Šta je program Horizont 2020?

Horizont 2020 je program Evropske unije za istraživanja i inovacije i predstavlja najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi eura bespovratnih sredstava organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim kompanijama, udruženjima, nevladinim organizacijama) u cilju intenziviranja aktivnosti na inovacijama i naučnoistraživačkoj djelatnosti bliskoj tržištu.

H2020 se sastoji od 14 programa u okviru tri prioriteta/stuba:


1.Izvrsna nauka – aktivnosti fokusirane na akademsku zajednicu i istraživače u cilju unapređenja evropskog naučnog potencijala, osiguranja kontinuiranog priliva vrhunskih svjetskih istraživača u Evropu i omogućavanja pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Na ovaj način će biti osigurana dugoročna konkurentnost Evropskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu, kao i prepoznavanje Evrope kao atraktivnog mjesta za istraživački rad. U okviru programa Horizont 2020, a kao dio prioriteta 1, izdvaja se program Marie Sklodowska-Curie. U okviru ovog programa postoji nekoliko vrsta grantova: doktorski i početni trening za istraživače, individualne školarine za iskusne istraživače, međunarodna intersektorska saradnja putem razmjene istraživača i inovatora i sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa.

2. Liderstvo u industriji – aktivnosti fokusirane na male i srednje kompanije. U cilju zadržavanja vodećeg položaja u globalnoj konkurenciji sa jakom tehnološkom bazom i industrijskim kapacitetima Evropa želi povećati strateška ulaganja u istraživanje i razvoj u ključnim tehnologijama koje omogućavaju razvoj i brz dolazak do inovacija. U okviru ovog prioriteta naglasak je na podršci inovativnim aktivnostima u malim i srednjim preduzećima, te finansiranju „rizičnog“ istraživanja, odnosno onih projekata koji nose veći stepen rizika i neizvjesnosti, ali potencijalno i veću korist. Definirano je šest ključnih razvojnih tehnologija za ulaganja: nanotehnologija, mikro-nanoelektronika, fotonika, napredni materijali, biotehnologija i napredni proizvodni procesi i prerada.

3. Društveni izazovi – aktivnosti usmjerene na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja u različitim poljima tehnologija i naučnih disciplina, uključujući i društvene i humanističke nauke kao važne komponente za rješavanje svih izazova. Definirano je sedam prioriteta, odnosno najvažnijih društvenih izazova, pri čemu je interakcija između različitih prioriteta i spajanja istraživanja sa inovacijama vodeća ideja programa H2020, a svi rezultati programa treba da doprinesu održivom razvoju. Svi projekti koji se bave Društvenim izazovima moraju biti u saradnji sa velikim brojem institucija iz različitih sektora kako bi mogli da budu održivi i ostvare značajan uticaj.


Bosna i Hercegovina u H2020

Bosna i Hercegovina ima status pridružene članice u okvirnim programima od januara 2009. godine, dok je učešće bh. institucija u programima EU za istraživanje i razvoj zabilježeno još od devedesetih godina.
Program H2020 institucijama i pojedincima u Bosni i Hercegovini omogućava jedinstvenu priliku za finansiranje projekata koji bi inače teško mogli naći sredstva iz drugih izvora. Između ostalog, to su projekti koji finansiraju stručno usavršavanje akademske zajednice ili rad u inostranstvu, saradnje sa privredom na komercijalizaciji inovativnih proizvoda ili usluga, te unapređenja infrastrukture. Oblasti koje pokriva Horizont 2020 su izuzetno široke, te je stoga jedan od najvažnijih izazova za institucije u BiH da nađu svoje mjesto i odgovarajuću ulogu u projektima koji će biti finansirani, kako bi maksimalno iskoristili sredstva koja je EU stavila na raspolaganje.

Sistem kontakt osoba za H2020 (NCP mreža)

H2020 NCP mreža u BiH (Natinal Contact Points) uključuje tim ljudi sa ciljem da bude na usluzi akademskoj zajednici u cijeloj Bosni i Hercegovini. Koordinator NCP tima je Ministarstvo civilnih poslova BiH, a listu kontakt osoba po oblastima možete naći ovdje:  http://www.ncp.ba/ba/o-nama.aspx

Konkurisanje na sredstva iz programa HORIZONT 2020

Učešće u programu H2020 je centralizirano i odvija se preko jedinstvene registracije Univerziteta u Sarajevu na Portalu za učesnike (Participants Portal).

Slijede informacije potrebne potencijalim aplikantima u okviru programa H2020:

  • PIC broj Univerziteta u Sarajevu (jedinstveni identifikacijski kod učesnika) je 995549995.
  • Za sva pitanja i podršku možete se obratiti Službi za naučnoistraživački rad: Nina Begović, stručni saradnik za naučnoistraživački rad (H2020 NCP); 033/565-123; nina.begovic@unsa.ba.   


Više informacija o programu Horizont 2020 možete naći na stranicama:

NCP BiH: http://ncp.ba/horizont-2020.aspx
H2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
Participants Portal: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
 

Pozivi za prijavu projekata

Pojedinac ili konzorcij podnose prijedlog projekta na poziv za podnošenje prijava koji su uvijek objavljeni na web portalu za učesnike (Participants Portal). Pozivi se objavljuju više puta tokom jednog programskog ciklusa, a sve potrebne informacije o pozivu i temama  tj. aktivnostima koje će unutar njega biti finansirane nalaze se u dijelu Topic Conditions and Documents, gdje također možete pronaći svu relevantnu dokumentaciju.

Pretraživanje otvorenih poziva za prijavu projekata

UNSA u H2020

 Univerzitet u Sarajevu bilježi učešće u okvirnim programima od FP5, odnosno od 1998. godine, a do sada su njegove članice ostvarile učešće u ukupno 40 projekata:

  • FP5 (1998-2002) – 8 projekta od ukupno 14 projekata za BiH;
  • FP6 (2002-2006) – 20 projekata od ukupno 44 projekta za BiH;
  • FP7 (2007-2013) – 10 projekata od ukupno 29 za cijelu BiH;
  • H2020 (2014-2020) – 2 projekta od ukupno 16 u BiH.

H2020 projekti na UNSA: