UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press

Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

Datum objave: 16. 05. 2017. godine

 
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 - prečišćeni tekst - i 13/15), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja  u Sarajevu broj: 01-1515/17 od  18.04. 2017. godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu  objavljuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


Dekan Fakulteta  sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu se bira na mandatni period od četiri (4) godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Uslovi koje kandidat za dekana mora ispunjavati:

1.    da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.    da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
3.   da je izabran u nastavno-naučno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Fakultetu sporta i  tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu;
4.   da nije član Upravnog odbora Univerziteta, niti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidat dostavlja:

1.    biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata;
2.    opis naučnog i stručnog rada;
3.    program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma),
4.    Uvjerenje o državljanstvu BiH;
5.    odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje;
6.    uvjerenje o radnom odnosu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu sa     punim radnim vremenom;
7.    potpisane i ovjerene izjavu od strane nadležne općinske službe ili notara kojima kandidat potvrđuje:

a)   da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b)   da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo  kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Avaz“, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol fakulteta na adresu: Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 41. 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor dekana – za Komisiju – ne otvarati“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Datum objave: 16. 05. 2017. godine

 
Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

objavljuje

1.)    Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1356-1/17 od 28.03.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3167/17 od 26.04.2017.godine

K O N K U R S

Za izbor  i napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika" - jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: diplomirani inženjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju.
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diploma o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Kandidati su obavezni navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje. Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000
Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
2.)    Građevinski fakultet u Sarajevu objavljuje


K O N K U R S

Za izbor radnika za poslove – Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja (u sezoni grijanja) i portirsko čuvarski poslove van sezone grijanja – 1 izvršilac, puno radno vrijeme.
Uvjeti za izbor:
Pored općih zakonskih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uvjete: SSS-tehničkog usmjerenja i položen stručni ispit za rukovaoca kotlovskog postrojenja centralnog grijanja).
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000
Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za poslove Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja i portirsko čuvarske poslove”.

Konkursi ostaje otvoreni 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 
Fakultet zdravstvenih studija

OBAVJEŠTENJA

Datum objave: 12. 05. 2017. godine

 
Fakultet zdravstvenih studija

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Datum objave: 12. 05. 2017. godine

 
Građevinski fakultet

O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr Hate Milišić, dipl.ing.građ. pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ za četvrtak 18. 05. 2017. godine u 11 sati u Sali br. 8 /prizemlje/ Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 30.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr Hate Milišić, dipl.ing.građ. pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2361/17 od 29.03.2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Zoran Milašinović, predsjednik
2.    Prof. dr Roko Andričević, član
3.    Prof. dr Emina Hadžić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta.

 
Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i viših asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

Datum objave: 11. 05. 2017. godine

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBJAVLJUJE

Mr. sci. Safeta Redžić, viša asistentica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Razvoj novog senzora na bazi Ru(III) kompleksa izvedenih iz supstituiranih salicilaldehida i fenolamina“

dana 15.05.2017. godine u Amfiteatru Mladen Deželić, ulica Zmaja od Bosne 35,
sa početkom u 14:00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Molekularno-citogenetički i morfološki obrasci varijabilnosti bosanskohercegovačkih populacija vrste Cotoneaster integerrimus Med. (Rosaceae)“, kandidatkinje Irme Mahmutović, MA, studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:
1.    Dr. Sonja Šiljak Yakovlev, doktor bioloških nauka, naučna savjetnica Nacionalnog centra za naučna istraživanja Francuske (CNRS) Univerzitet Marie i Piere Curie (Paris VI) i Univerzitet-Jug (Paris XI), uža naučna oblast: „Citogenetika“, „Evolucija“, „Oganizacija genoma“, „Molekularna filogenija“ i „Palinologija“, predsjednica,
2.    Dr. Edina Muratović,  doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  uža naučna oblast: „Botanika“ i „Molekularna biologija“, mentorica,
3.    Dr. Faruk Bogunić, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast - izbor na predmete „Botanika“ i „Sistematika biljaka“, mentor,
4.    Dr. Dubravka Šoljan, doktor bioloških nauka, professor emeritus Univerziteta u Sarajevu,  uža naučna oblast: „Botanika“, član,
5.    Dr. Lada Lukić Bilela, doktor bioloških nauka, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Molekularna biologija“ i „Morfologija“, član.

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.

 
Institut za jezik

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) u vezi sa članom 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16), te Odluke Vijeća Instituta  za jezik broj: 01-332-2/17 od 03.04.2017. godine, Vijeće Instituta raspisuje


K O N K U R S

ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA JEZIK


Raspisuje se konkurs za izbor direktora Instituta za jezik.
Direktor Instituta bira se na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:
Opći uvjeti:
- da je državljanin BiH;
- da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
- da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa funkcijom direktora Instituta;
Pored  navedenih općih uvjeta, kandidati koji se prijavljuju na Konkurs, moraju da ispunjavaju i sljedeće posebne uvjete i to:
 - VSS - filozofski fakultet, ili drugi fakultet sa odsjekom za bosanski, hrvatski i srpski jezik
naučni stepen dr. lingvističkih ili filoloških nauka, uža oblast bosanski, hrvatski i srpski jezik, zvanje viši naučni saradnik ili naučni savjetnik;
- da ponudi plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje;
- da je priznati naučni radnik iz oblasti djelatnosti Instituta;
- da ima najmanje 10 godina radnog iskustva u struci;
- da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
- da nije član Upravnog odbora Univerziteta;
- da nema privatni finansijski interes u Institutu u kojem se kandiduje za direktora.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.    biografija i bibliografija;
2.    program rada za mandatni period;
3.    Diploma o završenom fakultetu;
4.    Uvjerenje o državljanstvu;
5.    Uvjerenje ili potvrda o sticanju zvanja doktora nauka,;
6.    Odluku o posljednjem izboru u naučno zvanje;
7.     potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu;
8.     Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 3 mjeseca;
9.     potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a)  da  se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
b)  da nije  politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
c)  da nije član Upravnog odbora Univerziteta;
       d)  izjavu da nema privatni finansijski interes u Institutu u kojem se kandiduje za direktor.

Kandidat koji bude imenovan na funkciju direktora je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) i Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Konkursa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.
Kandidati su dužni dostaviti prijave sa potrebnom dokumentacijom, lično ili putem pošte, na preporučeno na adresu Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik, ulica Hasana Kikića 12, 71 000 Sarajevo sa naznakom:

„PRIJAVA NA K O N K U R S
ZA IZBOR DIREKTORA- NE OTVARAJ„

 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 45 - 55 od 332

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE

Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC