UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Šumarski fakultet

OBAVJEŠTAVA

Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Kenana Zahirovića, magistra šumarstva, pod naslovom:

"Uzročnici truleži drveta smrče /Picea abies (L.) Karst./ na planini Zvijezda "

Odbrana će se održati 26. oktobra 2017. godine, sa početkom u 14:00 sati, u sali 4 na Šumarskom fakultetu, Zagrebačka 20., Sarajevo.

Doktorska disertacija se može pogledati u Biblioteci Fakulteta.
Pristup odbrani je slobodan.
 

 
Filozofski fakultet

K O N K U R S za izbor
 

Datum objave: 14. 10. 2017. godine.

 
Fakultet zdravstvenih studija

OBJAVLJUJE

Mr. sci. Namik Trtak, student III ciklusa studija – doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Procjena efikasnosti Schroth tretmana skolioza djece u odnosu na klasični kineziterapijski tretman “


03.11.2017. godine u učionici br. 1. Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sara-jevu, ulica Bolnička 25, s početkom u 12,00 sati.


Odbrana doktorske disertacije je javna.
 
Iz Dekanata Fakulteta

Sarajevo, 11.10.2017.
 

 
Građevinski fakultet

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.    docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
2.    docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Konstrukcije“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
3.    asistent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom; 

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova
             i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje
Pod 2.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva
             konstruktorskog usmjerenja sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz
             oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 3.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova
             i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.
 

Datum objave: 09. 10. 2017. godine

 
Šumarski fakultet

KONKURS
za izbor u akademska zvanja


Nastavnik (u sva zvanja) za naučnu oblast „Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi“ .............................................................. 1 izvršilac

UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17).
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi kako slijedi:
a)    Docent: diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;
b)    Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;
c)    Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.
Prijave kandidata za određeno zvanje treba da sadrže najmanje dokumentaciju kojom se ispunjavaju uvjeti za izbor u zvanje na koje su konkurisali, u skladu sa članom 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotupne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose na adresu:
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zagrebačka 20., 71000 Sarajevo.
 

Datum objave: 10. 10. 2017. godine

 
Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Kompleksna molekularno-genetička analiza modulirajućih efekata dikalij-trioksohidroksitetrafluorotriborata na modelu inflamatorne dermatoze pacova“, kandidatkinje Ajle Smajlović, MA,  studentice III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE,  koju je sačinila Komisija u sastavu:

1.    Dr. Milka Maksimović, redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor hemijskih nauka, uže naučne oblasti: Organska hemija, Biohemija i Hemija za nematične studije, predsjednica;
2.    Dr. Lejla Pojskić, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, doktor bioloških nauka, uža naučna oblast:  Biotehnologija, mentorica;
3.    Dr. Sanin Haverić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i viši naučni saradnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, doktor bioloških nauka, uža naučna oblast: Genetika, član;

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.
 

 
Fakultet zdravstvenih studija

OBAVJEŠTAVA

da će se u petak 10. 11. 2017. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana Doktorske disertacije:

•    Mr.sc. Vedran Đido, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Javnozdravstveni značaj tjelesne aktivnosti u prevenciji pretilosti kod djece i adolescenata u osnovnim i srednjim školama“
sa početkom u 12.00 sati


Doktorska disertacija će biti dostupna javnosti u roku predviđenim za objavu odbrane doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

 
Građevinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

 
Akademija likovnih umjetnosti

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Nastavnik (sva zvanja) na Oblast kiparstvo, ................................................................... jedan izvršilac.
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
-    Ovjerene kopije diploma odgovarajućoj stručnoj spremi (visoka stručna sprema i stepen magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu
-    Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija,
-    Biografiju,
-    Dokaze o referencama (javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva).

Napomena; Biografiju sa hronološki naznačenim referencama za izbor dostaviti i u elektronskoj formi.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo (sa naznakom “Prijava na konkus”), za dodatne informacije kanditati se mogu obratiti putem telefona na broj; +387 33 210 369.

Dekan, prof.mr Marina Finci s.r

 

 
Prirodno-matematički fakultet

OBJAVLJUJE

Mr. Mirsad Panjeta,  student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

”Imunohemijska kvantifikacija eritropoetina u serumu bubrežnih bolesnika i njegova matematičko-statistička korelacija sa hematološkim parametrima”,

dana 10. 10. 2017. godine na Odsjeku za hemiju u sali 229/II, ulica Zmaja od Bosne 35, sa
početkom u 11:30 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.


Sabina Žero, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:


„Biopristupačnost metala iz PM10 frakcije čestične tvari zraka“

dana 18. 10. 2017. godine u sali 229/II, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 12:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

 


Iz Dekanata Fakulteta


 

 
Farmaceutski fakultet

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Datum objave: 06. 10. 2017. godine

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 11 od 351

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC